รายชื่อ 9 นักการเมืองท้องถิ่นหลุดคดีซุกบัญชีฯ ป.ป.ช.ยกเลิกตำแหน่ง ศาลฎีกาฯยกคำร้อง

นายสุรศักดิ์ สุรินธรรม เลขานุการนายกเทศมนตรี ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เป็นนักการเมืองรายล่าสุดที่รับอานิสงส์ จากกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับใหม่ ยกเลิก ตำแหน่งเลขานุการนายก นายก อบต. ไม่ต้องมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อ ป.ป.ช. ล่าสุด เมื่อวันที 23 มิ.ย.2560 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้สั่งยกคำร้องคดีดังกล่าว (คดีหมายเลขแดงที่ อม. 165/2559-23 มิ.ย.2560)

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจงใจไม่ยื่นบัญชี แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ในการดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ห้ามมิให้ผู้คัดค้านดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง กับลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 34, 119 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ในระหว่างการพิจารณา ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้ร้องออกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป โดยยกเลิก ความใน (5) (6) และ (7) ของข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2554 และไม่กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง ที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกต่อไป จึงทำให้ผู้คัดค้านมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้อง กรณีถือว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังบัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้น ไม่เป็นความผิดต่อไป ผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดนั้นย่อมพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสอง ส่วนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542มาตรา 34 ซึ่งมีบทบัญญัติ ห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง อันเป็นบทบัญญัติจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อประกาศของผู้ร้องไม่ได้กำหนดให้ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องอีกต่อไปแล้ว กรณีจึงไม่อาจบังคับตามบทบัญญัติข้อห้าม ในส่วนนี้ได้ ปัญหานี้แม้ผู้คัดค้านไม่ยกขึ้นต่อสู้แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกาฯมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ พิพากษายกคำร้อง

สำหรับนักการเมืองที่ศาลฎีกาฯยกคำร้องด้วยเหตุอันเดียวกันก่อนหน้านี้

1.นายวาสนา มาลา เลขานุการนายก อบต. นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี รับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2555 พ้นตำแหน่ง 6 ก.ย.2556 ไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดกรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (คดีหมายเลขแดงที่ อม. 96/2560 – 25 พ.ค.2560)

2. นายนริศ ทองคำ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร รับตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2551 และพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2555ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯกรณีเข้ารับตำแหน่ง แต่ไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯกรณีพ้นจากตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (คดีหมายเลขแดงที่ อม. 97/2560 – 25 พ.ค.2560)

3.นางทรงศรี ทางธรรม เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก ไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในระยะเวลากำหนด กรณีเข้ารับตำแหน่ง พ้นตำแหน่ง และพ้นตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ในการดำรงตำแหน่งครั้งที่ 1 กรณีพ้นตำแหน่ง และพ้นตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ในการดำรงตำแหน่งครั้งที่ 2 (คดีหมายเลขแดงที่ อม. 63/2560 -10 เม.ย.2560)

4.นายสิทธิรัตน์ หรือณรงค์ เกตุเพชร เลขานุการนายก อบต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี รับตำแหน่งเมื่อ21 ต.ค. 2552 พ้นตำแหน่งโดยการลาออกเมื่อ 1 ต.ค. 2554 ไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในระยะเวลากำหนด พ้นตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 1 (คดีหมายเลขแดงที่ อม. 64/2560 -10 เม.ย.2560)

5.นางสันทนีย์ พรมพูล เลขานุการนายก อบต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก รับตำแหน่ง 13 ต.ค. 2551 พ้นตำแหน่ง 31 ส.ค. 2555 ไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง ภายในระยะเวลากำหนด พ้นตำแหน่ง และพ้นตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี (คดีหมายเลขแดงที่ อม. 73/2560 -18 เม.ย.2560)

6.นายสมยศ เพชรทอง เลขานุการนายก อบต.พ่วงพรมคร อ.เตียนซา จ.สุราษฎร์ธานี รับตำแหน่งเมื่อ 21 ต.ค. 2551 พ้นตำแหน่งเมื่อ 1 เม.ย. 2555 ไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในระยะเวลากำหนด กรณีพ้นตำแหน่ง และพ้นตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี (คดีหมายเลขแดงที่ อม. 74/2560 -18 เม.ย.2560)

7.นายฉลอง ด้วงไข่ เลขานุการนายก อบต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง รับตำแหน่ง 1 ต.ค. 2551 พ้นตำแหน่ง 31 ส.ค. 2555 ไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในระยะเวลากำหนด พ้นตำแหน่ง และพ้นตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี (คดีหมายเลขแดงที่ อม.47/2560 -19 เม.ย.2560)

8.นายดิเรก หอมหวล เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2554 และพ้นจากตำแหน่งด้วยการลาออกเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2556 นายดิเรกยื่นบัญชีฯ กรณีเข้ารับตำแหน่ง แต่ไม่ยื่นบัญชีฯ กรณีพ้นตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้ว 1 ปี (คดีหมายเลขแดงที่ อม.71/2560 -18 เม.ย. 2560)
/สำนักข่าวอิศรา